#1 - 2018-10-28 00:55
Kikyou
欢迎体验
github
百度网盘
有什么建议,欢迎反馈:874761809(QQ群)


2019.2.1
0.4.0版本已发布
2019.4.28
0.5.0版本,开始支持Linux:
(Ubuntu 18.04)

2019.8.23
0.6.0版本发布
更加完美

2020.5.31
0.7.0发布
颜值++

2021.03.18
0.8.0发布
全面脚本化,脚本仓库
#2 - 2018-10-28 09:39
(学会欣赏不完美)
KikoPlay 0.2.2_x64
搜索框无法输入中文
媒体库无法搜索
#2-1 - 2018-10-28 11:12
Kikyou
试试默认输入法?迄今为止还没有出现过这种情况
媒体库是记录你看过的动画的,只有关联了弹幕池的动画才会被加入媒体库中
#3 - 2018-10-28 11:31
(Ruby ❤ Sapphire)
有没有大佬搞一个linux下的,或者网页版的类似弹弹的弹幕播放器(应该需要后台代理爬取各网站的弹幕)?
#3-1 - 2018-10-28 11:43
Kikyou
其实,你如果愿意的话,也可以试试把KikoPlay移植到linux上。。
#3-2 - 2019-4-28 23:25
Kikyou
现在可以了!
#4 - 2018-11-1 17:03
内容已被用户删除
#4-1 - 2018-11-1 17:33
Kikyou
不行,这是基于libmpv的播放器,你可以先了解一下mpv播放器
#5 - 2018-11-14 13:32
我试了一下0.3与0.2版本,一个视频都播放不了是怎么回事?
第一次播放视频时,视频完全是蓝屏的,但声音正常。mpv日志如下:

[cplayer]v: Waiting for scripts...
[ytdl_hook]v: script-opts/ytdl_hook.conf not found.
[ytdl_hook]v: lua-settings/ytdl_hook.conf not found.
[stats]v: script-opts/stats.conf not found.
[stats]v: lua-settings/stats.conf not found.
[cplayer]v: Done loading scripts.
[cplayer]v: Set property: speed=1.000000 -> 1
[cplayer]v: Set property: ao-volume=30 -> -2
[libmpv_render]v: GL_VERSION='4.4.13084 Compatibility Profile Context 14.301.1001.0'
[libmpv_render]v: Detected desktop OpenGL 4.4.
[libmpv_render]v: GL_VENDOR='ATI Technologies Inc.'
[libmpv_render]v: GL_RENDERER='AMD Radeon HD 7640G + HD 7500M/7600M Dual Graphics'
[libmpv_render]v: GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION='4.40'
[libmpv_render]v: Loaded extension WGL_EXT_swap_control.
[libmpv_render]v: GL_*_swap_control extension missing.
[libmpv_render]v: Testing FBO format rgba16f
[libmpv_render]v: Using FBO format rgba16f.
[libmpv_render]v: No advanced processing required. Enabling dumb mode.
[libmpv_render]v: Loading hwdec driver 'd3d11-egl'
[libmpv_render]v: Loading failed.
[libmpv_render]v: Loading hwdec driver 'd3d11-egl-rgb'
[libmpv_render]v: Loading failed.
[libmpv_render]v: Loading hwdec driver 'dxva2-egl'
[libmpv_render]v: Loading failed.
[libmpv_render]v: Loading hwdec driver 'd3d11va'
[libmpv_render]v: Loading failed.
[libmpv_render]v: Loading hwdec driver 'dxva2-dxgi'
[libmpv_render]v: Loading failed.
[libmpv_render]v: Loading hwdec driver 'dxva2-dxinterop'
[libmpv_render]v: Loading failed.
[libmpv_render]v: Loading hwdec driver 'cuda-nvdec'
[libmpv_render/cuda-nvdec]v: Failed to load CUDA symbols
[libmpv_render]v: Loading failed.
[cplayer]info: Playing: D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[cplayer]v: Running hook: ytdl_hook/on_load
[ytdl_hook]v: ytdl:// hook
[ytdl_hook]v: not a ytdl:// url
[ifo]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[ifo_dvdnav]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[bdmv/bluray]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[file]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[demux]v: Trying demuxers for level=normal.
[lavf]v: Found 'mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2' at score=100 size=2048.
[demux]v: Detected file format: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 (libavformat)
[cplayer]v: Opening done: D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[find_files]v: Loading external files in D:/anime/
[cplayer]v: Running hook: ytdl_hook/on_preloaded
[lavf]v: select track 0
[lavf]v: select track 1
[cplayer]info:  (+) Video --vid=1 (*) (h264 1920x1080 23.976fps)
[cplayer]info:  (+) Audio --aid=1 (*) (aac 2ch 44100Hz)
[vd]v: Container reported FPS: 23.976025
[vd]v: Codec list:
[vd]v:     h264 - H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
[vd]v:     h264_cuvid (h264) - Nvidia CUVID H264 decoder
[vd]v: Opening decoder h264
[vd]v: Looking at hwdec h264-d3d11va...
[vd]v: Could not create device.
[vd]v: Looking at hwdec h264-dxva2...
[vd]v: Could not create device.
[vd]v: Looking at hwdec h264-nvdec...
[vd]v: Could not create device.
[vd]v: Looking at hwdec h264-dxva2-copy...
[vd]v: Trying hardware decoding via h264-dxva2-copy.
[vd]v: Selected codec: h264 (H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10)
[vf]v: User filter list:
[vf]v:   lavfi (lavfi.00)
[ad]v: Codec list:
[ad]v:     aac - AAC (Advanced Audio Coding)
[ad]v:     aac_fixed (aac) - AAC (Advanced Audio Coding)
[ad]v: Opening decoder aac
[ad]v: Requesting 1 threads for decoding.
[ad]v: Selected codec: aac (AAC (Advanced Audio Coding))
[af]v: User filter list:
[af]v:   (empty)
[cplayer]v: Starting playback...
[vd]v: Pixel formats supported by decoder: cuda dxva2_vld d3d11va_vld d3d11 yuv420p
[vd]v: Codec profile: High (0x64)
[vd]v: Requesting pixfmt 'dxva2_vld' from decoder.
[vd]info: Using hardware decoding (dxva2-copy).
[vd]v: Decoder format: 1920x1080 nv12 auto/auto/auto/auto/auto CL=mpeg2/4/h264 (auto 0.000000/0.000000/0.000000)
[vf]v: [in] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [userdeint] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [userdeint] (disabled)
[vf]v: [lavfi] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[af]v: [in] 44100Hz stereo 2ch floatp
[af]v: [userspeed] 44100Hz stereo 2ch floatp
[af]v: [userspeed] (disabled)
[af]v: [convert] 44100Hz stereo 2ch floatp
[vf]v: [autorotate] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [autorotate] (disabled)
[vf]v: [convert] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [convert] (disabled)
[vf]v: [out] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[cplayer]info: VO: [libmpv] 1920x1080 nv12
[cplayer]v: VO: Description: render API for libmpv
[vo/opengl-cb]v: reconfig to 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vo/opengl-cb]v: mpv_render_context_render() not being called or stuck.
[cplayer]v: first video frame after restart shown
[ao]v: Trying audio driver 'wasapi'
[ao/wasapi]v: requested format: 44100 Hz, stereo channels, floatp
[ao/wasapi]v: No device specified. Selecting default.
[ao/wasapi]v: Selecting device '{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}' (扬声器 (Conexant SmartAudio HD))
[ao/wasapi]v: Monitoring changes in device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Trying stereo float (32/32 bits) @ 44100hz (shared) -> ok
[ao/wasapi]v: Closest match is stereo float (32/32 bits) @ 48000hz
[ao/wasapi]v: Accepted as stereo float @ 48000hz -> stereo float (32/32 bits) @ 48000hz (shared)
[ao/wasapi]v: Device period: 10 ms
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: Buffer frame count: 2400 (50 ms)
[ao/wasapi]v: IAudioClock::GetFrequency gave a frequency of 384000.
[ao/wasapi]v: device buffer: 2400 samples.
[ao/wasapi]v: using soft-buffer of 9600 samples.
[cplayer]info: AO: [wasapi] 48000Hz stereo 2ch float
[cplayer]v: AO: Description: Windows WASAPI audio output (event mode)
[vo/opengl-cb]v: mpv_render_context_render() not being called or stuck.
[autoconvert]v: inserting resampler
[swresample]v: format change, reinitializing resampler
[swresample]v: 44100Hz stereo floatp -> 48000Hz stereo float
[af]v: [out] 48000Hz stereo 2ch float
[cplayer]v: Set property: pause=false -> 1
[cplayer]v: Set property: ao-volume=30 -> 1
[cplayer]v: Set property: ao-mute=false -> 1
[cplayer]v: starting audio playback
[cplayer]v: playback restart complete
[libmpv_render]v: Window size: 1107x645
[libmpv_render]v: Video source: 1920x1080 (1:1)
[libmpv_render]v: Video display: (0, 0) 1920x1080 -> (0, 11) 1107x622
[libmpv_render]v: Video scale: 0.576562/0.575926
[libmpv_render]v: OSD borders: l=0 t=11 r=0 b=12
[libmpv_render]v: Video borders: l=0 t=11 r=0 b=12
[libmpv_render]v: Texture for plane 0: 1920x1080
[libmpv_render]v: Texture for plane 1: 960x540
[libmpv_render]v: Testing FBO format rgba16f
[libmpv_render]v: Using FBO format rgba16f.
[libmpv_render]v: No advanced processing required. Enabling dumb mode.
[libmpv_render]error: fragment shader source:
[libmpv_render]error: [  1] #version 440
[libmpv_render]error: [  2] #define tex1D texture
[libmpv_render]error: [  3] #define tex3D texture
[libmpv_render]error: [  4] #define LUT_POS(x, lut_size) mix(0.5 / (lut_size), 1.0 - 0.5 / (lut_size), (x))
[libmpv_render]error: [  5] out vec4 out_color;
[libmpv_render]error: [  6] in vec2 texcoord0;
[libmpv_render]error: [  7] in vec2 texcoord1;
[libmpv_render]error: [  8] layout(std140, binding=0) uniform UBO {
[libmpv_render]error: [  9] layout(offset=0) mat3 colormatrix;
[libmpv_render]error: [ 10] layout(offset=48) vec3 colormatrix_c;
[libmpv_render]error: [ 11] layout(offset=64) vec3 src_luma;
[libmpv_render]error: [ 12] layout(offset=80) vec3 dst_luma;
[libmpv_render]error: [ 13] layout(offset=96) vec2 texture_size0;
[libmpv_render]error: [ 14] layout(offset=112) mat2 texture_rot0;
[libmpv_render]error: [ 15] layout(offset=144) vec2 texture_off0;
[libmpv_render]error: [ 16] layout(offset=152) vec2 pixel_size0;
[libmpv_render]error: [ 17] layout(offset=160) vec2 texture_size1;
[libmpv_render]error: [ 18] layout(offset=176) mat2 texture_rot1;
[libmpv_render]error: [ 19] layout(offset=208) vec2 texture_off1;
[libmpv_render]error: [ 20] layout(offset=216) vec2 pixel_size1;
[libmpv_render]error: [ 21] };
[libmpv_render]error: [ 22] uniform sampler2D texture0;
[libmpv_render]error: [ 23] uniform sampler2D texture1;
[libmpv_render]error: [ 24] void main() {
[libmpv_render]error: [ 25] vec4 color = vec4(0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
[libmpv_render]error: [ 26] color.r = 1.000000 * vec4(texture(texture0, texcoord0)).r;
[libmpv_render]error: [ 27] color.gb = 1.000000 * vec4(texture(texture1, texcoord1)).rg;
[libmpv_render]error: [ 28] color = color.rgbr;
[libmpv_render]error: [ 29] color.rgb = mat3(colormatrix) * color.rgb + colormatrix_c;
[libmpv_render]error: [ 30] color.a = 1.0;
[libmpv_render]error: [ 31] // color mapping
[libmpv_render]error: [ 32] color.rgb *= vec3(1.000000);
[libmpv_render]error: [ 33] color.rgb *= vec3(1.000000);
[libmpv_render]error: [ 34] out_color = color;
[libmpv_render]error: [ 35] }
[libmpv_render]error: fragment shader compile log (status=0):
[libmpv_render]error: Fragment shader failed to compile with the following errors:
[libmpv_render]error: ERROR: 0:29: error(#444) The specified offset of a UBO or SSBO member causes it to overlap another member.
[libmpv_render]error: ERROR: error(#273) 1 compilation errors.  No code generated
[libmpv_render]error:
[libmpv_render]error:
[libmpv_render]error: shader link log (status=0): Fragment shader(s) were not successfully compiled before glLinkProgram() was called.  Link failed.
[libmpv_render]error:
[vo/opengl-cb]v: mpv_render_report_swap() not being called.
[cplayer]v: Set property: pause=true -> 1把视频停止后,重新打开视频,这时候视频就变成黑屏了,但声音正常。另外经测试,此视频如果外挂了字幕的话,此时字幕也能正常显示(上面第一次打开时完全蓝屏,没有字幕)。mpv日志如下:

[cplayer]info: Playing: D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[cplayer]v: Running hook: ytdl_hook/on_load
[ytdl_hook]v: ytdl:// hook
[ytdl_hook]v: not a ytdl:// url
[ifo]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[ifo_dvdnav]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[bdmv/bluray]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[file]v: Opening D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[demux]v: Trying demuxers for level=normal.
[lavf]v: Found 'mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2' at score=100 size=2048.
[demux]v: Detected file format: mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2 (libavformat)
[cplayer]v: Opening done: D:/anime/[Toaru Majutsu no Index S3][06][GB_JP][1080P].mp4
[find_files]v: Loading external files in D:/anime/
[cplayer]v: Running hook: ytdl_hook/on_preloaded
[lavf]v: select track 0
[lavf]v: select track 1
[cplayer]info:  (+) Video --vid=1 (*) (h264 1920x1080 23.976fps)
[cplayer]info:  (+) Audio --aid=1 (*) (aac 2ch 44100Hz)
[vd]v: Container reported FPS: 23.976025
[vd]v: Codec list:
[vd]v:     h264 - H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
[vd]v:     h264_cuvid (h264) - Nvidia CUVID H264 decoder
[vd]v: Opening decoder h264
[vd]v: Looking at hwdec h264-d3d11va...
[vd]v: Could not create device.
[vd]v: Looking at hwdec h264-dxva2...
[vd]v: Could not create device.
[vd]v: Looking at hwdec h264-nvdec...
[vd]v: Could not create device.
[vd]v: Looking at hwdec h264-dxva2-copy...
[vd]v: Trying hardware decoding via h264-dxva2-copy.
[vd]v: Selected codec: h264 (H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10)
[vf]v: User filter list:
[vf]v:   lavfi (lavfi.00)
[ad]v: Codec list:
[ad]v:     aac - AAC (Advanced Audio Coding)
[ad]v:     aac_fixed (aac) - AAC (Advanced Audio Coding)
[ad]v: Opening decoder aac
[ad]v: Requesting 1 threads for decoding.
[ad]v: Selected codec: aac (AAC (Advanced Audio Coding))
[af]v: User filter list:
[af]v:   (empty)
[cplayer]v: Starting playback...
[cplayer]v: Set property: pause=false -> 1
[vd]v: Pixel formats supported by decoder: cuda dxva2_vld d3d11va_vld d3d11 yuv420p
[vd]v: Codec profile: High (0x64)
[vd]v: Requesting pixfmt 'dxva2_vld' from decoder.
[vd]info: Using hardware decoding (dxva2-copy).
[vd]v: Decoder format: 1920x1080 nv12 auto/auto/auto/auto/auto CL=mpeg2/4/h264 (auto 0.000000/0.000000/0.000000)
[vf]v: [in] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [userdeint] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [userdeint] (disabled)
[vf]v: [lavfi] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [autorotate] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [autorotate] (disabled)
[vf]v: [convert] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vf]v: [convert] (disabled)
[vf]v: [out] 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[cplayer]info: VO: [libmpv] 1920x1080 nv12
[cplayer]v: VO: Description: render API for libmpv
[vo/opengl-cb]v: reconfig to 1920x1080 nv12 bt.709/bt.709/bt.1886/limited/display SP=1.000000 CL=mpeg2/4/h264
[vo/opengl-cb]v: mpv_render_context_render() not being called or stuck.
[cplayer]v: first video frame after restart shown
[af]v: [in] 44100Hz stereo 2ch floatp
[af]v: [userspeed] 44100Hz stereo 2ch floatp
[af]v: [userspeed] (disabled)
[af]v: [convert] 44100Hz stereo 2ch floatp
[cplayer]v: Set property: ao-volume=30 -> -2
[ao]v: Trying audio driver 'wasapi'
[ao/wasapi]v: requested format: 44100 Hz, stereo channels, floatp
[ao/wasapi]v: No device specified. Selecting default.
[ao/wasapi]v: Selecting device '{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}' (扬声器 (Conexant SmartAudio HD))
[ao/wasapi]v: Monitoring changes in device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Trying stereo float (32/32 bits) @ 44100hz (shared) -> ok
[ao/wasapi]v: Closest match is stereo float (32/32 bits) @ 48000hz
[ao/wasapi]v: Accepted as stereo float @ 48000hz -> stereo float (32/32 bits) @ 48000hz (shared)
[ao/wasapi]v: Device period: 10 ms
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: OnPropertyValueChanged triggered on device {0.0.0.00000000}.{0a11b5f6-f1a7-4629-ab6a-b47869309465}
[ao/wasapi]v: Changed property: {d4ef3098-c967-4a4e-b219-acb6da1dc373},4
[ao/wasapi]v: Buffer frame count: 2400 (50 ms)
[ao/wasapi]v: IAudioClock::GetFrequency gave a frequency of 384000.
[ao/wasapi]v: device buffer: 2400 samples.
[ao/wasapi]v: using soft-buffer of 9600 samples.
[cplayer]info: AO: [wasapi] 48000Hz stereo 2ch float
[cplayer]v: AO: Description: Windows WASAPI audio output (event mode)
[vo/opengl-cb]v: mpv_render_context_render() not being called or stuck.
[autoconvert]v: inserting resampler
[swresample]v: format change, reinitializing resampler
[swresample]v: 44100Hz stereo floatp -> 48000Hz stereo float
[af]v: [out] 48000Hz stereo 2ch float
[cplayer]v: Set property: ao-mute=false -> 1
[cplayer]v: starting audio playback
[cplayer]v: playback restart complete
[libmpv_render]v: Window size: 1107x645
[libmpv_render]v: Video source: 1920x1080 (1:1)
[libmpv_render]v: Video display: (0, 0) 1920x1080 -> (0, 11) 1107x622
[libmpv_render]v: Video scale: 0.576562/0.575926
[libmpv_render]v: OSD borders: l=0 t=11 r=0 b=12
[libmpv_render]v: Video borders: l=0 t=11 r=0 b=12
[libmpv_render]v: Texture for plane 0: 1920x1080
[libmpv_render]v: Texture for plane 1: 960x540
[libmpv_render]v: Testing FBO format rgba16f
[libmpv_render]v: Using FBO format rgba16f.
[libmpv_render]v: No advanced processing required. Enabling dumb mode.
[cplayer]v: Set property: pause=true -> 1


我看了一下,视频显示不了的原因应该是“mpv_render_context_render() not being called or stuck.”造成的,按照官方解释,可能是你的render线程wait一个不安全的libmpv API,造成了死锁
至于第一次视频打开时蓝屏的问题我就没怎么看了,把视频停止再重新打开蓝屏就解决了,预计可能是窗口resize时出现的问题
#5-1 - 2018-11-14 14:02
helloWorld
我的系统是win7系统。播放器的mpv配置是默认配置,而且我也试过改配置,但无论怎么改,都是一样的情况。
#5-2 - 2018-11-14 16:09
Kikyou
从日志内容看,应该是libmpv编译shader时失败导致视频画面没有输出
其他视频也是这样吗?
#5-3 - 2018-11-14 16:36
helloWorld
Kikyou 说: 从日志内容看,应该是libmpv编译shader时失败导致视频画面没有输出
其他视频也是这样吗?
嗯,是的,我试过了所有视频都是这样。
#5-4 - 2018-11-14 16:42
helloWorld
libmpv编译shader时失败,应该只是导致视频蓝屏的原因。把视频停止后再重新打开,就没蓝屏了,而是黑屏,可以显示字幕与弹幕了了。因此我才推测是窗口resize时造成的,resize时某些值更新不及时,导致计算出来的结果非法。
视频画面没有输出与这个的关系应该不大
#5-5 - 2018-11-14 16:48
Kikyou
helloWorld 说: libmpv编译shader时失败,应该只是导致视频蓝屏的原因。把视频停止后再重新打开,就没蓝屏了,而是黑屏,可以显示字幕与弹幕了了。因此我才推测是窗口resize时造成的,resize时某些值更新不...
那你试试在右上角设置缩放为 固定 ,这样在打开视频时就不会改变窗口大小了
(但我觉得大概不是问题的原因)
#5-6 - 2018-11-14 16:48
helloWorld
不过这也只是我个人的猜测而已
#5-7 - 2018-11-14 16:55
helloWorld
Kikyou 说: 那你试试在右上角设置缩放为 固定 ,这样在打开视频时就不会改变窗口大小了
(但我觉得大概不是问题的原因)
好吧,我刚刚试了固定为最大化,不过依旧第一次打开时依旧还是蓝屏,mpv日志也是一模一样。看来跟窗口resize无关
#5-8 - 2018-11-14 17:47
Kikyou
helloWorld 说: 好吧,我刚刚试了固定为最大化,不过依旧第一次打开时依旧还是蓝屏,mpv日志也是一模一样。看来跟窗口resize无关
mpv能在你的机器上正常播放吗?
愿意测试一下吗?测试 这是两个简单的调用libmpv的播放器,解压后放在KikoPlay.exe目录下,可以试试能不能用它们播放视频
#5-9 - 2018-11-14 18:34
helloWorld
Kikyou 说: mpv能在你的机器上正常播放吗?
愿意测试一下吗?测试 这是两个简单的调用libmpv的播放器,解压后放在KikoPlay.exe目录下,可以试试能不能用它们播放视频
我刚刚试了一下,你写的那两个小程序可以正常播放视频,没问题。我这边也是一直用mpv播放视频的
#5-10 - 2018-11-14 19:11
Kikyou
helloWorld 说: 我刚刚试了一下,你写的那两个小程序可以正常播放视频,没问题。我这边也是一直用mpv播放视频的
确实是个奇怪的问题,因为opengl测试程序的绘制方法和Kikoplay是一样的
那,,要不试一试最初的0.1版本?
#5-11 - 2018-11-14 22:04
helloWorld
Kikyou 说: 确实是个奇怪的问题,因为opengl测试程序的绘制方法和Kikoplay是一样的
那,,要不试一试最初的0.1版本?
试了一下最初的0.1版本,还是一样的情况,视频显示不出来。。。
#5-12 - 2018-11-14 22:22
Kikyou
helloWorld 说: 试了一下最初的0.1版本,还是一样的情况,视频显示不出来。。。
(bgm16)(bgm16)(bgm16)(bgm16)
暂时找不到原因了
#5-13 - 2018-12-7 23:17
helloWorld
Kikyou 说:
暂时找不到原因了
我这两天下了你的源代码看了一下,发现是参数设置问题造成的,汗-_-||
mpv中的hwdec参数,目前仍在试验当中,选auto的话,在不同的机器上可能会有各种各样的奇妙的bug出现,因此最好将其默认置为关闭。如果有需要的话,再根据自己的机器自行设置就是了。。。
#5-14 - 2018-12-7 23:24
helloWorld
Kikyou 说:
暂时找不到原因了
你的代码中默认置了hwdec为auto,难怪我之前使用你的程序时,屏蔽了mpv参数也没任何反应。需要手动将hwdec设置为no才行,或者是改源代码。。。
#5-15 - 2018-12-9 16:27
Kikyou
helloWorld 说: 你的代码中默认置了hwdec为auto,难怪我之前使用你的程序时,屏蔽了mpv参数也没任何反应。需要手动将hwdec设置为no才行,或者是改源代码。。。
(⊙o⊙)…改了之后就没问题了吗?尝试编译了吗?
#5-16 - 2018-12-10 17:52
helloWorld
Kikyou 说: (⊙o⊙)…改了之后就没问题了吗?尝试编译了吗?
嗯,改了之后就没问题了。
我查看了一下问题发生的原因,是因为打开了hwdec后,hwdec使用的那块显存被另一个模块给踩了,所以mpv日志里才会提示Fragment shader编译失败。。。
#5-17 - 2018-12-10 18:03
helloWorld
Kikyou 说: (⊙o⊙)…改了之后就没问题了吗?尝试编译了吗?
我编译的是0.1版本,没有编译0.3版本。不过这几个版本在这个bug的表现上是一致的。
我在0.3版本的程序中强制设置mpv参数"hwdec=no",问题也一样解决了。
#5-18 - 2018-12-10 18:37
Kikyou
helloWorld 说: 我编译的是0.1版本,没有编译0.3版本。不过这几个版本在这个bug的表现上是一致的。
我在0.3版本的程序中强制设置mpv参数"hwdec=no",问题也一样解决了。
哦哦,推荐始终使用最新版本
#6 - 2019-4-24 21:10
怎么运行? 提示找不到Qt5Concurrent.dll
#6-1 - 2019-4-24 21:56
Kikyou
发现了这个问题,已经添加对应库,百度盘已更新
#7 - 2019-9-16 21:05
默認跳轉好像是關鍵幀快速查找,有辦法用精確查找嗎?
#7-1 - 2019-9-17 16:02
Kikyou
← → 前后跳转n秒,可设置
ctrl+←→ 逐帧向前,向后
#7-2 - 2019-9-17 17:41
MononeV
Kikyou 说: ← → 前后跳转n秒,可设置
ctrl+←→ 逐帧向前,向后
我說的是fast seek和exact seek
#7-3 - 2019-9-17 18:06
Kikyou
MononeV 说: 我說的是fast seek和exact seek
这个没有
#8 - 2019-9-17 17:49
楼主是开发者吗,我这里经常出问题啊
虽然声音还正常,但是画面停住不动了,必须重启
其实我想加群的,但是很长时间没用QQ了,楼主群里人多吗
#8-1 - 2019-9-17 18:06
Kikyou
设置mpv参数hwdec为no