Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2

凜雪鴉 / 凛雪鸦

主角 性别

鳥海浩輔鸟海浩辅

殤不患 / 殇不患

主角 性别

諏訪部順一诹访部顺一

浪巫謠 / 浪巫谣

主角 性别

西川貴教西川贵教个人音乐团体

/ 娄震戒

配角 性别 Array

石田彰石田彰

嘯狂狷 / 啸狂狷

配角 性别

新垣樽助新垣樽助

蠍瓔珞 / 蝎璎珞

配角 性别

高垣彩陽高垣彩阳

諦空 / 谛空

配角 性别

石田彰石田彰

丹翡 / 丹翡

客串 性别

中原麻衣中原麻衣

捲殘雲 / 卷残云

客串 性别

鈴村健一铃村健一

刑亥 / 刑亥

客串 性别

大原さやか大原沙耶香