[bg]https://img1.gamersky.com/upimg/users/2021/02/06/small_202102062011453461.jpg[/bg][avatar]https://z3.ax1x.com/2021/10/09/5ks5B8.jpg[/avatar]
  • Bangumi 2021-3-2 加入