Anime, Comic, Japanese Film, Japanese Movie, Light Novel
  • Bangumi 2015-2-23 加入