Anime, Comic, Japanese Novel, Japanese Movie, Japanese Film, Galgame
  • Bangumi 2015-2-23 加入
  • BattleTag Spike#5712